body fat percent คืออะไร

Body Fat Percent คืออะไร สำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างไร และเราควรมี Body Fat เท่าไหร่

Body Fat Percent คืออะไร และเราควรมี Body Fat เท่าไหร่     ในบทความนี้เราจะพูดถึงว่า Body Fat Percent คืออะไร มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของเราอย่างไร เราจะวัดค่าได้อย่างไร และต้องมี Body Fat เท่าไหร่ จึงจะเรียกว่าเหมาะสม และถ้าอยากหุ่นดีแบบสุขภาพดี จะต้องมี Body Fat กี่เปอร์เซ็นต์ หากคุณต้องการได้หุ่นแบบในฝันของคุณ   Body Fat Percent คืออะไร     Body Fat Percent หรือ Body Fat Percentage คืออะไร ก็คือสัดส่วนของไขมันในร่างกายของเรา (ทั้งไขมันจำเป็นและไขมันส่วนเกิน) ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับน้ำหนักร่างกาย เช่น หากเราหนัก 50 กิโลกรัม และมีปริมาณไขมันในร่างกายหนัก 10 กิโลกรัม ก็แสดงว่ามีไขมันในร่างกาย หรือ Body Fat Percent 20%…